top of page

Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden wordt gesproken over de opdrachtgever. Waar in dit formulier “opdrachtgever” staat, dient te worden gelezen “u én het kind dat u vertegenwoordigt”, tenzij anders vermeld. Door ondertekening van dit formulier of door op accepteren te drukken gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op en maken deel uit van de door Houtvan gemaakte offertes, facturen, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de diensten van of aangeboden door Houtvan.

1.2 Deze AV hebben 1 juli 2022 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door Houtvan uitgebrachte algemene voorwaarden komen te vervallen.

1.3 Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze zijn opgenomen in de overeenkomst. Deze afwijkingen zijn altijd slechts éénmalig geldig voor uitsluitend het betreffende geval, hieraan kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene- of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Voor zover deze AV niet ter hand zijn gesteld kunnen deze op verzoek worden toegezonden.

 

Artikel 2 Totstandkoming van opdrachten

Aanbiedingen welke zijn gedaan door Houtvan zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een opdracht schriftelijk, via de website www.houtvan.nl of via de email is bevestigd door beide partijen. In dat geval zijn de bepalingen uit de aanbieding van toepassing.

 

Artikel 3 Honorarium en betaling

3.1 Alle door Houtvan opgegeven bedragen en eventuele overeengekomen kosten van kleding en andere diensten zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.

3.2 Het honorarium is een vast bedrag per product wat door beide partijen voorafgaand aan de opdracht is bepaald.

3.3 De in artikel 3.2 genoemde honoraria worden als volgt gefactureerd aan Houtvan; Voorafgaand aan het product er bank overschrijving op rekeningnummer NL12RABO0142359270 t.n.v. Woodcompany onder vermelding van het aangegeven factuurnummer.

3.4 Opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 14 dagen na akkoord van de opdracht.

3.5 Na het verstrijken van de in artikel 3.4 genoemde betalingstermijn kan Houtvan de opdrachtgever weigeren van deelname aan het vooraf afgesproken programma.

3.6 Indien opdrachtgever niet binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de (inhoud van) de factuur.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Houtvan is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door Houtvan gegeven of niet gegeven adviezen of informatie of opgelopen vertraging in de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan.

4.2 Houtvan kan op geen enkele wijze garanties geven ten aanzien van de geschiktheid van de opdrachtgever en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor het functioneren van de opdrachtgever.

4.3 Houtvan is verzekerd met een Aansprakelijkheidsverzekering van Deloitte.

 

Artikel 5 Overige verplichtingen opdrachtgever en Houtvan

5.1 Voor uitvoering van de opdracht zal Houtvan de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. Uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is Houtvan geheimhouding verplicht in zake persoonsgegevens van opdrachtgever.

5.2 Houtvan zal alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst beschikbare informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden voor de uitvoering van de opdracht of voor promotionele doeleinden van het vooraf afgesproken programma.

 

Artikel 6 Beëindiging opdracht

6.1 Indien de opdracht wordt beëindigd door opdrachtgever wordt de opdracht als afgerond beschouwd en zal er een terugbetaling van Houtvan aan opdrachtgever niet verplicht zijn, tenzij anders is afgesproken. Overige kosten kunnen in rekening gebracht worden voor de opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt een factuur en is verplicht deze kosten te betalen binnen 14 werkdagen.

6.2 Op artikel 6.1 zijn de volgende voorwaarden van toepassing;

6.2.1 Opdrachtgever stelt Houtvan binnen 7 dagen na beëindiging schriftelijk op de hoogte;

6.2.2 Beëindiging van de opdracht is niet het gevolg van;

6.2.2.1 Een fundamentele wijziging van de inhoud van het vooraf afgesproken programma

6.2.2.2 Afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname van Houtvan

 

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Toepasselijk recht; Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing. Mocht zich een geschil voordoen dan kunnen partijen besluiten zich aan arbitrage of mediation te onderwerpen. Het staat beide partijen evenwel vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te onderwerpen

bottom of page